MO MO Användarvillkor

Användarvillkor

Välkommen till mo-mo.gr som tillhandahåller handgjorda kläder.

Tillgång till och användning av webbplatsen och de tjänster som är tillgängliga via den (nedan kallade "tjänster") omfattas av följande villkor (nedan kallade "användarvillkor"). Användningen av tjänsterna innebär ett ovillkorligt godkännande av användarvillkoren, som gäller från tid till annan. Företaget förbehåller sig rätten att ändra användarvillkoren efter eget gottfinnande och utan föregående meddelande. Det rekommenderas att användare kontrollerar denna sida från tid till annan för att bli informerade om eventuella ändringar av användarvillkoren.

Företaget gör allt för att säkerställa att innehållet på mo-mo.gr innehåller fullständig, korrekt, tydlig, giltig, informativ, aktuell, sann och inte vilseledande information. Under inga omständigheter ska det vara ansvarigt, bundet eller garanterat i förhållande till innehållets säkerhet och säkerhet. Därför accepterar användarna av mo-mo.gr möjligheten att företaget inte kan kontrollera allt innehåll och alla tjänster.

Tillgång till och användning av webbplatsen och de tjänster som är tillgängliga via den (nedan kallade "tjänster") omfattas av följande villkor (nedan kallade "användarvillkor"). Användningen av tjänsterna innebär ett ovillkorligt godkännande av användarvillkoren, som gäller från tid till annan. Företaget förbehåller sig rätten att ändra användarvillkoren efter eget gottfinnande och utan föregående meddelande. Det rekommenderas att användare kontrollerar denna sida från tid till annan för att bli informerade om eventuella ändringar av användarvillkoren.

Företaget gör allt för att säkerställa att innehållet på mo-mo.gr innehåller fullständig, korrekt, tydlig, giltig, informativ, aktuell, sann och inte vilseledande information. Under inga omständigheter ska det vara ansvarigt, bundet eller garanterat i förhållande till innehållets säkerhet och säkerhet. Därför accepterar användarna av mo-mo.gr möjligheten att företaget inte kan kontrollera allt innehåll och alla tjänster.
Användningen av mo-mo.gr av varje användare sker på egen risk och dess innehåll utgör inte och kan inte på något sätt tolkas som att ge råd, direkt eller indirekt uppmuntran till användare att vidta någon åtgärd eller åtgärd. Utvärderingen av innehållet är varje användares ansvar som tar på sig ansvaret för användningen av någon del av innehållet.

Skydd av personuppgifter

Den information eller de personuppgifter som du lämnar till oss är föremål för behandling enligt dataskyddspolicyn. Genom att använda denna webbplats ger du ditt samtycke till behandlingen av sådan information och sådana uppgifter och du intygar att all information och alla uppgifter som du lämnar till oss är sanna och korrekta.

Navigering och användning av webbplatsen

Användaren är ensam ansvarig för innehav och underhåll av telefonanslutningar, datorer och allmän utrustning som krävs för att använda tjänsterna på mo-mo.gr.
Den information eller de personuppgifter som du lämnar till oss är föremål för behandling enligt dataskyddspolicyn. Genom att använda denna webbplats ger du ditt samtycke till behandlingen av sådan information och sådana uppgifter och du intygar att all information och alla uppgifter som du lämnar till oss är sanna och korrekta.

- Använd webbplatsen endast för att lära dig mer om våra tjänster och för att ställa berättigade frågor.
- Ställ inte falska eller bedrägliga frågor. Om vi rimligen tror att ett formulär har fyllts i med falska eller bedrägliga uppgifter har vi rätt att informera de behöriga myndigheterna.
- Förse oss med din korrekta och exakta e-postadress, postadress och/eller andra kontaktuppgifter.
- Du accepterar också att vi kan använda denna information för att kontakta dig om det är nödvändigt. Om du inte ger oss all information vi behöver kan vi inte kontakta dig.

Immateriella och industriella rättigheter

Immateriella rättigheter förvärvas utan någon formulering och utan behov av en klausul som förbjuder intrång. mo-mo.gr och dess innehåll (vilket inkluderar alla varumärken, kännetecken, patent, namn, texter, bilder, grafik, ritningar, fotografier, program, informationsmaterial i alla former, data, programvara) är företagets immateriella och industriella egendom och skyddas av relevanta bestämmelser i grekisk lag, gemenskapslagstiftning och internationell lag.

Det bör noteras att enligt lag 2121/1993 (i dess ändrade och nu gällande lydelse), den internationella Bernkonventionen (ratificerad genom lag 2121/1993), den internationella Bernkonventionen (ratificerad genom lag 2121/1993) och den internationella konventionen om skydd för industriell egendom (ratificerad genom lag 2121/1993). 100/1975) och de relevanta bestämmelserna om skydd av immateriella rättigheter på Internet, är alla former av kopiering, ändring, störning, överföring, distribution, återförsäljning, leasing, återpublicering, reproduktion, vidaresändning i elektronisk eller mekanisk form, lagring, utskrift, skapande av derivatverk, nedladdning av någon eller vilseledande av allmänheten om den verkliga ägaren till innehållet uttryckligen förbjudet.

Innehållet på mo-mo.gr utgör inte och ska inte i något fall tolkas som ett beviljande av uttryckligt eller underförstått tillstånd eller rätt att använda något varumärke som visas på det utan skriftligt tillstånd från företaget eller tredje part som kan äga de varumärken som visas på det. De varumärken, logotyper, kännetecken som förekommer på mo-mo.gr och de avbildningar av personer, platser eller saker som är en del av dess innehåll tillhör Företaget eller tredje part. Deras användning är strängt förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd från företaget, om inte annat anges i de tillämpliga användarvillkoren.

Produkter, tjänster, varumärken eller kännetecken som tillhör tredje part och som förekommer på mo-mo.gr är tredje parts immateriella och industriella egendom, som tredje part också är ansvarig för.

Den information som lämnas till företaget via mo-mo.gr betraktas som icke-konfidentiell information och utgör inte en tillgång för användaren i fråga. Företagets egendom är, så långt detta är möjligt, allt som överförs eller vidarebefordras eller skickas via mo-mo.gr. Företaget kan samla in begränsad information för sin kommersiella verksamhet.

Företagets ansvar

Med tanke på internets internationaliserade karaktär och dess volym kan företaget eller dess chefer inte hållas ansvariga för direkta eller indirekta skador eller följdskador som uppstår till följd av användares tillgång till mo-mo.gr eller dess användning, inklusive fall av försumlighet. Användare rekommenderas att använda programvara för att skydda sig mot datorvirus och andra typer av skadlig kod.

Företaget är inte ansvarigt för skador och kostnader som uppstår i samband med användningen av mo-mo.gr eller oförmågan att använda den, av någon person, eller i samband med oförmåga att utföra, fel, utelämnande, avbrott, defekt, försening i drift eller överföring eller systemlinjefel. I händelse av att skada, eller skada eller infektion av elektroniska virus orsakas till datorn eller annat elektroniskt medium som används av en användare för att komma åt / besöka / använda eller ladda ner något material, data, text, bilder, video eller ljud av dess innehåll, ska företaget inte vara ansvarigt på något sätt.

De tjänster som är tillgängliga via webbplatsen tillhandahålls till användarna av e-butiken "i befintligt skick". Företaget garanterar inte att innehållet på mo-mo.gr och kvaliteten på de tjänster som tillhandahålls kommer att uppfylla användarnas krav och förväntningar. Företaget bär inget ansvar för några rättsliga eller civilrättsliga eller straffrättsliga anspråk i samband med driften eller användningen av mo-mo.gr, eller för någon skada, av något slag, som orsakas antingen av besökare på webbplatsen eller av tredje part.

Företaget är inte ansvarigt eller åtar sig någon form av ersättningsskyldighet för något krav som rör innehållet i mo-mo.gr, inte heller för något fel, enkelt eller förtal, förolämpning, förolämpning, utelämnande, lögn, svordom, pornografi, hädelse, fara eller felaktighet som finns i dess innehåll.

Tillämplig lag och andra villkor

Dessa villkor och eventuella ändringar av dem ska styras av och tolkas i enlighet med grekisk lag. För alla tvister som uppstår till följd av användningen av mo-mo.gr har de behöriga domstolarna i Thessaloniki jurisdiktion.