MO MO Условия за ползване

Условия за ползване

Добре дошли в mo-mo.gr, който предлага ръчно изработени дрехи.

Достъпът до и използването на уебсайта и услугите, предлагани чрез него (наричани по-долу "Услуги"), са предмет на следните условия (наричани по-долу "Условия за ползване"). Използването на Услугите предполага безусловното приемане на Условията за ползване, както са приложими периодично. Компанията си запазва правото да променя Условията за ползване по свое усмотрение и без предварително уведомление. Препоръчително е потребителите да проверяват тази страница от време на време, за да бъдат информирани за всички промени в Условията за ползване.

Компанията полага всички усилия, за да гарантира, че съдържанието на mo-mo.gr включва пълна, точна, ясна, валидна, информативна, навременна, вярна и неподвеждаща информация. В никакъв случай тя не носи отговорност, не е обвързана или гарантирана по отношение на сигурността и безопасността на съдържанието. Поради това потребителите на mo-mo.gr приемат възможността компанията да не е в състояние да контролира цялото си съдържание и услуги.

Достъпът до и използването на уебсайта и услугите, предлагани чрез него (наричани по-долу "Услуги"), са предмет на следните условия (наричани по-долу "Условия за ползване"). Използването на Услугите предполага безусловното приемане на Условията за ползване, както са приложими периодично. Компанията си запазва правото да променя Условията за ползване по свое усмотрение и без предварително уведомление. Препоръчително е потребителите да проверяват тази страница от време на време, за да бъдат информирани за всички промени в Условията за ползване.

Компанията полага всички усилия, за да гарантира, че съдържанието на mo-mo.gr включва пълна, точна, ясна, валидна, информативна, навременна, вярна и неподвеждаща информация. В никакъв случай тя не носи отговорност, не е обвързана или гарантирана по отношение на сигурността и безопасността на съдържанието. Поради това потребителите на mo-mo.gr приемат възможността компанията да не е в състояние да контролира цялото си съдържание и услуги.
Използването на mo-mo.gr от всеки потребител е на негов собствен риск и съдържанието му не представлява и по никакъв начин не може да се тълкува като предоставяне на съвет, пряко или непряко насърчаване на потребителите да предприемат каквото и да било действие или постъпка. Оценката на съдържанието е отговорност на всеки потребител, който поема отговорност за използването на която и да е част от съдържанието.

Защита на личните данни

Информацията или личните данни, които ни предоставяте, подлежат на обработка съгласно Политиките за защита на данните. Използвайки този уебсайт, вие давате съгласието си за обработката на такава информация и данни и декларирате, че цялата информация и данни, които ни предоставяте, са верни и точни.

Навигация и използване на уебсайта

Потребителите са изцяло отговорни за притежаването и поддържането на телефонни връзки, компютри и общо оборудване, необходими за използването на услугите в mo-mo.gr.
Информацията или личните данни, които ни предоставяте, подлежат на обработка съгласно Политиките за защита на данните. Използвайки този уебсайт, вие давате съгласието си за обработката на такава информация и данни и декларирате, че цялата информация и данни, които ни предоставяте, са верни и точни.

- Използвайте уебсайта само за да се запознаете с нашите Услуги, да задавате легитимни въпроси.
- Не задавайте фалшиви или измамни въпроси. Ако имаме основание да смятаме, че даден формуляр е попълнен с невярна или измамна информация, имаме право да информираме компетентните органи.
- да ни предоставите правилния си и точен имейл адрес, пощенски адрес и/или други данни за контакт.
- Приемате също така, че можем да използваме тази информация, за да се свържем с вас, ако това е необходимо. Ако не ни предоставите цялата необходима информация, няма да можем да се свържем с вас.

Права на интелектуална и индустриална собственост

Интелектуалната собственост се придобива без формулировка и без необходимост от клауза, забраняваща нейното нарушаване. mo-mo.gr и неговото съдържание (което включва всички търговски марки, отличителни белези, патенти, имена, текстове, изображения, графики, рисунки, снимки, програми, информационни материали под всякаква форма, данни, софтуер) са интелектуална и индустриална собственост на компанията и са защитени от съответните разпоредби на гръцкото, общностното и международното право.

Следва да се отбележи, че съгласно Закон 2121/1993 (изменен и в сила днес), Бернската международна конвенция (ратифицирана със Закон 2121/1993), Бернската международна конвенция (ратифицирана със Закон 2121/1993) и Международната конвенция за защита на индустриалната собственост (ратифицирана със Закон 2121/1993). 100/1975 г.) и съответните разпоредби за защита на интелектуалната собственост в интернет, изрично се забранява всяка форма на копиране, промяна, намеса, прехвърляне, разпространение, препродажба, отдаване под наем, преиздаване, възпроизвеждане, препредаване в електронна или механична форма, съхраняване, отпечатване, създаване на производни произведения, изтегляне от когото и да било или заблуждаване на обществеността относно действителния собственик на съдържанието.

Съдържанието на mo-mo.gr не представлява и в никакъв случай не трябва да се тълкува като предоставяне на изрично или подразбиращо се разрешение или право на използване на която и да е търговска марка, която се появява на него, без писменото разрешение на Дружеството или на трети страни, които могат да притежават търговските марки, които се появяват на него. Търговските марки, логата, емблемите, отличителните белези, които се появяват на mo-mo.gr, и изображенията на лица, места или вещи, които са част от съдържанието му, са собственост на Дружеството или на трети лица. Тяхното използване е строго забранено без предварително писмено разрешение от Дружеството, освен ако не е предвидено друго в приложимите условия за ползване.

Продуктите, услугите, търговските марки, търговските марки или отличителните белези на трети страни, които се появяват на mo-mo.gr, са интелектуална и индустриална собственост на трети страни, които също носят отговорност за тях.

Информацията, предоставена на компанията чрез mo-mo.gr, се счита за неконфиденциална информация и не представлява актив на съответния потребител. Собственост на дружеството е, доколкото това е възможно, всичко, което се предава или препредава или изпраща чрез mo-mo.gr. Дружеството може да събира ограничена информация за своите търговски дейности.

Отговорност на дружеството

Като се има предвид интернационализираният характер на интернет и неговият обем, всякакви преки, последващи, случайни, непреки или косвени щети, произтичащи от достъпа на който и да е потребител до mo-mo.gr или неговото използване, включително в случай на небрежност, не пораждат отговорност на компанията или нейните ръководители. На потребителите се препоръчва да използват софтуер за защита от компютърни вируси и други видове зловреден софтуер.

Дружеството не носи отговорност за вреди и разходи, възникнали във връзка с използването на mo-mo.gr или невъзможността за използването му от което и да е лице, или във връзка с невъзможност за изпълнение, грешка, пропуск, прекъсване, дефект, забавяне на работата или пренос или повреда на системната линия. В случай че бъде причинена повреда, увреждане или заразяване с електронни вируси на компютъра или друг електронен носител, използван от потребителя за достъп/посещение/използване или изтегляне на материали, данни, текст, изображения, видео или аудио материали от съдържанието му, Дружеството не носи никаква отговорност по какъвто и да е начин.

Услугите, достъпни чрез уебсайта, се предоставят на потребителите на електронния магазин "във вида, в който са". Дружеството не гарантира, че съдържанието на mo-mo.gr и качеството на предоставяните услуги ще отговарят на изискванията и очакванията на потребителите. Дружеството не носи никаква отговорност за каквито и да било правни, граждански или наказателни искове, свързани с функционирането или използването на mo-mo.gr, както и за каквито и да било вреди, причинени от посетителите на уебсайта или от трети лица.

Дружеството не носи отговорност и не поема никакви задължения за обезщетение за каквито и да било претенции, свързани със съдържанието на mo-mo.gr, както и за грешки, обикновени или клеветнически обиди, клевети, обиди, пропуски, лъжи, сквернословия, порнография, богохулство, опасности или неточности, открити в съдържанието му.

Приложимо право и други условия

Тези условия и всяка тяхна промяна се уреждат и тълкуват в съответствие с гръцкото законодателство. За всички спорове, произтичащи от използването на mo-mo.gr, са компетентни компетентните съдилища в Солун.